Generátor egyenirányítók anyacsavarjai

Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M8x1.25, T. [ mm ] : 6.30, s.1 [ mm ] : S13
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M5x0.8, m.1 [ mm ] : 4.90, O.D. [ mm ] : 11.40, O.D [ mm ] : 11.40, s.1 [ mm ] : s8
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M5x0.8, T. [ mm ] : 4.90, O.D [ mm ] : 11.40
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for: Universal
d. [ mm ] : M5x0.8, T. [ mm ] : 4.90, O.D [ mm ] : 11.40
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for:
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for:
O.D [ mm ] : 11.90, T. [ mm ] : 5.40
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for:
O.D [ mm ] : 9.90
Kategória: Generátor egyenirányítók anyacsavarjai Replacement for:
O.D [ mm ] : 7.80 , T. [ mm ] : 3.20