Egyéb

Kategória: Indítómotor o-gyűrűi Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Kategória: Indítómotor o-gyűrűi Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Kategória: Indítómotor o-gyűrűi Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00
Kategória: Indítómotor csatlakozók Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategória: Indítómotor csatlakozók Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategória: Indítómotor csatlakozók Replacement for:
H.1 [ mm ] : 16.80, L.1 [ mm ] : 11.60
Kategória: Indítómotor hátsó kis fedelek Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 19.80, O.1 [ mm ] : 43.00
Kategória: Indítómotor záró karimák Replacement for: Bosch
W.1 [ mm ] : 6.00, L.1 [ mm ] : 31.90, T.1 [ mm ] : 4.00
Kategória: Indítómotor házak védősapkái Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.70, I.D.2 [ mm ] : 17.70, O.D.1 [ mm ] : 18.50, O.D.1 [ mm ] : 18.50, T.1 [ mm ] : 3.50
Kategória: Indítómotor zárógyűrűi Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 21.80, O.D.1 [ mm ] : 45.50, W.1 [ mm ] : 22.80, T.1 [ mm ] : 1.00