Egyéb

Kategória: Indítómotor o-gyűrűi Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Kategória: Indítómotor o-gyűrűi Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H. [ mm ] : 2.00
Kategória: Indítómotor o-gyűrűi Replacement for: Hitachi
I.D. [ mm ] : 60.00, O.D. [ mm ] : 64.00, T. [ mm ] : 2.00
Kategória: Indítómotor záró karimák Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, O.D. [ mm ] : 24.30, H. [ mm ] : 3.60
Kategória: Indítómotor záró karimák Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, O.D. [ mm ] : 24.30, H. [ mm ] : 3.60
Kategória: Indítómotor záró karimák Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 19.30, O.D. [ mm ] : 24.30, H. [ mm ] : 3.60
Kategória: Indítómotor záró karimák Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 6.00, L. [ mm ] : 31.90, T. [ mm ] : 4.00
Kategória: Indítómotor házak védősapkái Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 17.70, O.D. [ mm ] : 18.50, I.D.2 [ mm ] : 17.70, O.D. [ mm ] : 18.50, T. [ mm ] : 3.50
Kategória: Indítómotor zárógyűrűi Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 21.80, O.D. [ mm ] : 45.50, W. [ mm ] : 22.80, T. [ mm ] : 1.00
Kategória: Indítómotor zárógyűrűi Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 21.80, O.D. [ mm ] : 45.50, W. [ mm ] : 22.80, T. [ mm ] : 1.00